επιχειρησεων στην αγγλια Hmrc

.

Μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στην Αγγλία μέχρι το 2020, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας. Η ευμενέστερη φορολογία θα ωφελήσει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Αγγλία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή εξ αποστάσεως.

.

Η Αγγλία έχει υιοθετήσει μία στρατηγική μείωσης της άμεσης φορολογίας των εταιρειών έχοντας διαχρονικά μειώσει το σχετικό συντελεστή. Πρόσφατα, ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών μειώθηκε από 20% σε 19%,  το συγκεκριμένο ποσοστό θα μειωθεί περαιτέρω στο 17% μέσα στο 2020.

Παράλληλα, το κατώφλι φορολόγησης για τις μικρές εταιρείες αναμένεται να αυξηθεί από £6.000 σε £15.000, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και διευκολύνοντας τις μικρότερες οντότητες να γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές.

 

Θέματα ΦΠΑ

.

Από το Υπουργείο Οικονομικών της Αγγλίας δεν ανακοινώθηκαν αλλαγές αναφορικά με τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ αλλά καθορίστηκαν νέα κατώφλια αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής ή διαγραφής για σκοπούς ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου 2016 το όριο εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ αυξήθηκε σε £83.000 από £82.000 και διαγραφής σε £81.000 από £80.000. Σημειώνεται ότι σε αυτή τη διαδικασία εντάσσονται κυρίως επιχειρήσεις μη εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες πραγματοποιούν κυρίως λιανικές πωλήσεις εξ’ αποστάσεως.

 

Επίλογος

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζοντας τις παγκόσμιες τάσεις μείωσης των φορολογικών συντελεστών και αύξησης του διεθνούς φορολογικού ανταγωνισμού, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτικές φορολογικής ελάφρυνσης σε επίπεδο φυσικών και νομικών προσώπων. Πρακτικά, επιχειρείται η διασφάλιση κινήτρων ώστε να παραμείνει η φορολογητέα ύλη σε βρετανικά εδάφη και παράλληλα να γίνει προσέλκυση νέων επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα τη φήμη και το κύρος της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ελλάδα, περιορίζουν συνεχώς τα κίνητρα για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων αυξάνοντας της φορολογία, μεταβάλλοντας συνεχώς το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και δημιουργώντας κατ’ επέκταση ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας.

 

Πηγή: www.taxexperts.gr